Din förfrågan behandlas.
elfa

Elfa omorganiserar inom marknads- och säljfunktionerna samt flyttar vissa funktionerfrån Västervik till Malmö

2012-09-11
pixel

Elfa satsar på tillväxt med målsättningen att öka omsättningen med 400 MSEK till 1,3 miljarder kr år 2016 genom såväl organisk tillväxt som företagsförvärv. Det är framförallt genom expansion i Centraleuropa, men även inom Norden som den organiska tillväxten förväntas ske.

Koncernen har under de senaste åren förstärkt organisationen väsentligt numerärt och kompetensmässigt på tjänstemannasidan samt genomfört diverse investeringar och marknadssatsningar i linje med koncernens långsiktiga strategi.

Trots dessa satsningar har koncernen de senaste åren inte lyckats infria de budgeterade säljmålen, b.la. p.g.a. en mycket svag konjunktur sedan hösten 2008 med dämpad efterfrågan i b.la. Europa som en direkt följd. Den ekonomiska osäkerheten i Europa har inte förbättrat situationen varför även Elfa måsta anpassa sig efter dessa förhållanden.

Koncernen har under sommaren beslutat att
- avveckla ett förlustgenererande dotterbolag i Tyskland (som saluför dekorativa hyllsystem tillverkade utanför Elfakoncernen)
- lägga ned dörrtillverkningen vid den norska enheten och överföra denna tillverkningsvolym till koncernens utbyggda dörrtillverkningsenhet i Mullsjö.
- realisera ett sparpaket inom koncernen

År 2010 uppdaterades koncernens långsiktiga strategi, innebärande bl.a. att huvudkontoret flyttades till Malmö för att säkerställa förstärkt kompetens inom ledande funktioner samt få ökad närhet till tillväxtmarknaderna och generellt effektivisera restiden till och från dotterbolag/externa samarbetspartners.

I linje med detta har koncernledningen beslutat att omorganisera delar av koncernens säljorganisation. Säljledningen för den svenska marknaden etableras i Malmö. Vidare kommer vissa centrala marknadsfunktioner samt säljorganisationen för Continental Europe flytta till huvudkontoret i Malmö senast per den 1 september 2013. 15 tjänster kommer att beröras av flytten och samtliga kommer att erbjudas motsvarande tjänst med placering i Malmö from 1 september 2013.

Den nya sälj- och marknadsorganisationen kommer att innebära en plattare, tydligare och effektivare organisation. Omorganiseringen och flytten av dessa tjänster kommer ytterligare underlätta koncernledningens och den centrala marknadsavdelningens arbete samt kommunikation gentemot samtliga enheter i koncernen vilket ökar förutsättningarna att nå våra strategiska och finansiella mål.

Utöver åtgärderna i Tyskland och Norge kommer totalt sju medarbetare att sägas upp inom koncernen, varav tre medarbetare omfattas i Sverige.

Fabriken i Västervik kommer inte att påverkas. Västervik förblir en huvudenhet för tillverkning av inredning samt basen för flera centrala funktioner inom Supply, IS/IT samt koncept- och produktutveckling. Fabriken, som är koncernen största tillverkningsenhet, är kapacitetsmässigt väl rustad för att kunna hantera den förväntade tillväxten beträffande Elfas inredningsprodukter.

Elfakoncernen, som har en mycket stark finansiell plattform ser med tillförsikt fram emot kommande års möjligheter och utmaningar och vi är övertygade om att de satsningar som genomförts och kommer att genomföras kommer att resultera i en förbättrad lönsamhet och generellt en ännu starkare marknadsposition.

Malmö 11 september 2012

Per von Mentzer

Koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Elfa International AB
Per von Mentzer, CEO
Tel: +46 490-532 50
Mobil: +46 70-544 32 50

[cookies]
  • Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
    OK Läs mer